Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden van psycholoog Sanna Heijnis, zaakvoerder van SynerJi CommV, met maatschappelijke zetel te Lanaken en ingeschreven in de KBO onder nummer 0751.880.751. Sanna Heijnis is als psycholoog ingeschreven bij de Psychologencommissie (www.compsy.be) onder registratienummer 822136543.

Alle communicatie verloopt via mail@sannaheijnis.be.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Sanna Heijnis onder die naam aanbiedt. Sanna Heijnis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Eenieder die een samenwerking aangaat met Sanna Heijnis wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

2. Dienstverlening

Sanna Heijnis biedt psychologische begeleiding in de vorm van therapie, en loopbaancoaching. Het doel van de psychologische begeleiding is voor de cliënt om zichzelf beter te leren kennen, te leren omgaan met zijn/haar/hun levensomstandigheden, psychisch lijden te verminderen en de kwaliteit van leven te vergroten. Het doel van loopbaancoaching is om te ontdekken wat hij/zij/hen nodig heeft om zijn/haar/hun werkplezier te vergroten en/of meer voldoening te vinden in de loopbaan.

Sessies duren 50 minuten. De actuele tarieven zijn steeds te vinden op de website (www.sannaheijnis.be). Sanna Heijnis behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Deze aanpassingen zullen minstens een maand vooraf per e-mail worden aangekondigd.

3. Privacy

Sanna Heijnis is volgens de deontologische code van de Psychologencommisie steeds gehouden aan het beroepsgeheim. Overeenkomstig de Kwaliteitswet van 22 april 2019 wordt er een elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier wordt bewaard conform de GDPR-wetgeving en is slechts voor de psycholoog toegankelijk. Persoonlijke gegevens worden voor de wettelijke duur bewaard.

4. Aansprakelijkheid

Voor alle diensten die Sanna Heijnis als psycholoog aanbiedt, geldt een middelenverbintenis, geen resultatenverbintenis. De psycholoog stelt alles in het werk om zo goed mogelijke zorg te verstrekken, maar is nooit gehouden aan het bereiken van een bepaalde uitkomst. Sanna Heijnis verbindt zich ertoe steeds de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen door het volgen van doorlopende supervisie, intervisie en aanvullende opleidingen. Elke begeleiding geschiedt op initiatief van de cliënt en volledig op vrijwillige basis. Sanna Heijnis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor beslissingen of acties die de cliënt onderneemt naar aanleiding van de begeleidingen. Wanneer tijdens de sessies blijkt dat de cliënt gebaat zou zijn bij een andere vorm van begeleiding zal deze in overleg worden doorverwezen naar een meer passende hulpverlener.

5. Betaling

Betaling geschiedt steeds onmiddellijk na de sessie en kan contant gebeuren, of via een QR-code van Bancontact, of via overschrijving op rekening BE37 3632 0316 5328 op naam van SynerJi CommV. Loopbaancoaching kan worden betaald met loopbaancheques van de VDAB (zie www.vdab.be/loopbaancheques). Loopbaancoachings die niet worden betaald met loopbaancheques kunnen, naast de standaard betalingsmethoden, desgewenst op factuur plaatsvinden, waarbij de factuur steeds binnen 10 dagen dient te worden voldaan op eerdergenoemd rekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Bij laattijdige betaling is een interest verschuldigd van 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40. Op de website vermelde tarieven voor coaching zijn exclusief 21% BTW. Sessies voor psychologische begeleiding zijn vrijgesteld van BTW volgens artikel 44.

6. Annulering

Een afspraak annuleren of verplaatsen kunnen beide partijen steeds kosteloos doen tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Bij niet of laattijdig afmelden (behoudens overmacht door ziekte, ongeval et cetera) blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Wanneer Sanna Heijnis niet of laattijdig de afspraak annuleert of verplaatst (behoudens overmacht door ziekte, ongeval et cetera) zal bij de eerstvolgende sessie 20% in mindering worden gebracht.